Etiket arşivi: Allah

Türkçe Hat Sanatı ve Örnekleri

Hat sözlükte “ince, uzun doğru yol, birçok noktaların birbirine bitişerek sıralanmasından meydana gelen çizgi, çizgiye benzeyen şeyler ve yazı“ gibi anlamlara gelir. Bu kelime özellikle İslam kültüründe, yazı ve güzel yazı (hüsnü`lhat, elhattu`lhasen) manalarında kullanılmıştır. Hüsni hat, estetik kurallara bağlı kalarak , ölçülü, güzel yazma sanatıdır; fakat İslam yazıları için kullanılan bir tabirdir. İslam yazılarını güzel yazma ve öğretme hünerine sahip Sanatkara hattat, bu Sanata da hattatlık denilmiştir. Hat, sözün veya ruhta cereyan eden fikir ve duyguların alfabe ve yazı vasıtaları ile resmedilmesidir. Nitekim büyük matematikçi Öklid de aynı manaya işaretle; “Hat, her ne kadar maddi aletlerle meydana gelirse de o, ruha ait bir hendesedir“ demiştir.

Abbasiler devrinde gelişen hat Sanatı onbeşinci yüzyılda ünlü Türk hattatı Şeyh Hamdullah (1429-1520) ile yeni bir tavır ve şive kazanmış ve o zamanki İslam dünyasının bütün hattatlarının üstadı olmuştur. Onun üslubu Osmanlı hat Sanatının gelişmesine geniş ölçüde yol açan bir temel oluşturmuştur. Onbeşinci yüzyılda yetişen sanatkarlardan biride İstanbul Fatih Camii kitabesiyle Topkapı sarayında Sultan Ahmed çeşmesine bakan dış kapının kitabesini yazan Ali bin Yahya Sofi`dir. Süleymaniye Camii kubbesinde yazıyı yazan Karahisari Osmanlı Sanatına güzel fakat süreli olmayan bir üslup getirmiştir. Onyedinci yüzyılda Hafız Osman`la Türk yazı üslubu yeni bir yükseliş devrine girmiştir. Zamanın bütün hattatları ondan ders alıp onun yazı Sanatını benimsemişlerdir Sultan III Ahmet ve Sultan II. Mustafa da onun öğrencileri arasında idi. Taş basmasıyla çoğaltılan Kur`an`larla Hafız Osman`ın şöhreti bugün Hindistan`a ve Cava`ya kadar bütün İslam alemine yayılmıştır. Bundan sonra Mustafa Rakım ve Mehmet Esat Yesari on dokuzuncu yüzyılda, Kadıasker Mustafa İzzet Efendi ve Yesarizade Mustafa İzzet efendi çok tanınmış üstadlardır.

Yazı başlı başına bir Sanat olduğu gibi dekoratif Sanatların zenginleştirilmesinde ve mimaride çok büyük rol oynamıştır. Gerek Selçuklu, gerekse Osmanlı mimarisinden yazıyı çıkaracak olursak bunların pek fakir bir manzara göstereceğine şüphe yoktur. Dekoratif Sanatlar içinde aynı şey söylenebilir. Yazı Sanatının yanında tuğraları da gözden geçirmek lazımdır. Her sultanın adına arma şeklinde tuğra denilen bir kompozisyon oluşturulmuş ve fermanlar ile önemli vesikaların başına da tuğra çekilmiştir.

Örnekler:

17 Türkçe Hat Sanatı ve Örnekleri

1 Türkçe Hat Sanatı ve Örnekleri

37 Türkçe Hat Sanatı ve Örnekleri
Okumaya devam et

Arama terimleri:

 • hat yazıları
 • hat sanatı örnekleri
 • hat sanatı
 • hat sanati allah
 • hat sanat rnekleri
 • allah yazısı
 • hat örnekleri
 • hat yazisi
 • allah yazısı hat

Allah Celle Celalü

[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=mZYEiK22zow]

Allah ‘ın güzel isimleri (Esma-ül Hüsna) ve Anlamları

Rab, Rahman ve Rahim Ne Demektir?

Ya Allah cc
Er-Rahmân
Er-Rahîm
El-Melîk
El-Kuddûs
Es-Selâm
El-Mü’min
El-Müheymin
El-Azîz
El-Cebbâr
El-Mütekebbir
El-Hâlık
El-Bâri’
El-Musavvir
El-Ğaffâr
El-Kahhâr
El-Vehhâb
Er-Rezzâk
El-Fettâh
El-Alîm
El-Kâbıd
El-Bâsıt
El-Hâfıd
Er-Râfi’
El-Muiz
El-Müzil
Es-Semî’
El-Basîr
El-Hakem
El-Adl
El-Lâtîf
El-Habîr
El-Halîm
El-Azîm
El-Ğafûr
Eş-Şekûr
El-Aliyy
El-Kebîr
El-Hafîz
El-Mukît
El-Hasîb
El-Celîl
El-Kerîm
Er-Rakîb
El-Mucîb
El-Vâsî’
El-Hakîm
El-Vedûd
El-Mecîd
El-Bâıs
Eş-Şehîd
El-Hak
El-Vekîl
El-Kavî
El-Metin
El-Veliy
El-Hamîd
El-Muhsî
El-Mübdî’
El-Muîd
El-Muhyî
El-Mümît
El-Hay
El-Kayyûm
El-Vâcid
El-Mâcid
El-Vâhid
Es-Samed
El-Kaadir
El-Muktedir
El-Mukaddim
El-Muahhir
El-Evvel
El-Âhir
Ez-Zâhir
El-Bâtın
El-Vâli
El-Müteâlî
El-Berr
Et-Tevvâb
El-Müntekim
El-Afüv
Er-Raûf
Mâlikü’l-Mülk
Zü’l-Celâl’i Ve’l-İkrâm
El-Muksit
El-Câmi’
El-Ğaniy
El-Muğnî
El-Mâni’
Ed-Dârr
En-Nâfi’
En-Nûr
El-Hâdî
El-Bedî’
El-Bâkî
El-Vâris
Er-Reşîd
Es-Sabûr

Arama terimleri:

 • el celalü
 • ya tevvab celle celalunun anlami
 • berr celle celal
 • halim kerim cella celu